gototopgototop

Бойле мевзунынъ анълатув себеби, базы джаиль мусульманларнынъ арап тили акъкъында урьметсизлик косьтергенлеридир. Тюшюнемиз ки, бойле фикирлернинъ пейда олувына кутьлевий информация (средства массовой информации) васталарнынъ негатив тесири ве адамларнынъ миллий гъаелернен пек алданмалары олды. Амма унутмамалы, Аллаhнынъ яратылгъанларындан энъ гузели Пейгъамбер Мухаммад ‘алейhиссалям арап эди. Къур’ан – эписи адамлар ве джиннлер ичюн эндирильген китап арап тилинде ве мусульманлар Дженнетте арап тилинде лаф этеджеклер. Бу макъале земаневий Ислам Умметининъ тарихинде ве омюринде арап тили ве онынъ ролю акъкъында лаф кетеджек.

Эр мусульман ичюн арап тили, биринджиден, Пейгъамбер Мухаммад ‘алейhиссалямнынъ тилидир ве Аллаh эндирген сонъки Китап Къур’ан арап тилиндедир. Къур’ан арап тилинде эндирильгени себебинден эдебий арап тилининъ инкишафына ве Ислам динини кутькен башкъа миллетлерге буюк эмиети олды. Яни арап тили бутюн дюньягъа даркъалгъаннынъ себеби – Ислам динидир. О девлет тили олып, эм де Шималь Африка ве эписи арап Якъын Шаркъ (Ближний Восток) мемлекеттеки миллетлернинъ тувгъан тилидир. Шимди арап тилини чокъ ерлерде, яни Атлант ялысында Мавританиядан башлап, Инд ве Тынч океанларгъадже эшитмеге мумкюн. Эр арап мемлекетинде озь шивеси ве хусусиетлери бар, оларнынъ озьара буюк фаркълары бар, амма бутюн арап ве Ислам дюньяны эдебий арап тили бирлештире.

Арап тилинде биринджи инсан – Пейгъамбер Адем ‘алейhиссалям лаф эте эди. О натыкъалы (красноречиво) лаф эте эди ве Юдже Аллаh Онъа эписи тиллерни бильмеге насип этти.

Арап тили – бу энъ енгиль ве энъ яхшы тильдир. Амма не вакъыт араплар башкъа миллетлернен къарышкъан сонъ, кимерсилер арап тили къыйын тиль деп айтмагъа башладылар. Бойле япмагъа мумкюн дегиль. Шариаткъа коре, арап тилини сёгмеге ве мыскъылламагъа мумкюн дегиль. Арап тилининъ грамматикасыны, онынъ болюклерини ве бирде-бир арап арифини сёгмеге мумкюн дегиль. Ким арап тилини я да бирде-бир арифини сёгсе, о Исламдан чыкъа, чюнки арап тили – Къур‘аннынъ тили ве бу арифлер Къур‘анда язылгъан. Ислам алимлернинъ чокъусы ишлери арап тилинде язылгъан.

Оларнынъ арасында дёрт мезhеплернинъ эсасчыларыны къайд этмеге мумкюн: Имамлар Абу Ханифа, Аш-Шафи‘ий, Малик, Ахмад ибн Ханбал. Ислам окъув юртларында, медреселерде ве университетлерде арап тили окъув программасына кире.

Арап тили Исламны кутькен халкънынъ миллий тиллерине буюк тесири олды. Шимди де бу тиллерде, биринджиден, диннен багълы эм де алгебра, геометрия, химия, астрономия, медениет ве эдебиятнен багълы олгъан, чокъ алынма сёзлер ве махсус терминлер бар. Арап терминологиясы авропа тиллерде де къулланыла (меселя, «тариф», «алгебра» сёзлери). Ислам адетлерине аит олгъан чокъусы миллетлер якъын вакъытларда арап элифбесини къуллана эдилер.

Чокъусы эдебият ве дин акъкъында олгъан эсерлер турк, татар, озьбек, азербайджан, таджик алимлернинъ миллий тиллерге келиштирип, арап арифлеринен язылгъан. Арап арифлерине эсасланып, фарси, урду, пушту ве дигер тиллернинъ земаневий элифбелери тизильген. Онынъ ичюн арап графикасы тек диний окъув юртларда дегиль де, дюньявий окъув юртларда да огрениле. Аджайип арап сулюсинен (вязь) язылгъан метинлер медениетнинъ айры бир чешити олды, бойле языларгъа махсус мектеплерде огретелер. Эм де арапча бильгилер Къур`анны ве Пейгъамбер Мухаммад ʾалейhиссалямнынъ Хадислерини огренмеге истегенлер ичюн керектир. Къур`анны окъугъанларгъа кари` (чтецы), Къур`анны эзберден бильгенлерге исе хафиз дейлер. Къур`анны дюльбер ве догъру окъумакъ ичюн теджвид ве тартиле (макъам) бильмек керек.

Арап медениети Исламны кутькен адамларнынъ адларына тесири олды. Ислам дюньяда сыкъ къулланылгъан адлар: ‘Абдуллаh, Мухаммад, ‘Али, Хасан, Фатима, ‘А`иша, Амина и дигер. Чокъусы бу адлар арапча олгъанына фаркъына бармайлар. Кимерси мусульман адлар, меселя Фатима, испан ве португал тиллердеки этносларда да бар.

Шимди бутюн дюньяда Ислам, маневий ве медений зенгинликлери янъыдан тиклене. Арап тили огренильмесе, бу кетишат (процесс) олмаз, чюнки чокъусы белли Ислам алимлернинъ китаплары арап тилинде язылгъан. Арап тилини бильмеси чешит миллетнинъ бирлигине себеп ола. Онынъ ичюн арап тилини эр мусульмангъа огренмеге яхшы олур эди эм де, мутлакъа, эр кес бу тильге сайгъы ве севги косьтермели. Пейгъамберимиз Мухаммад ʾалейhиссалям Хадисинен бу макъалени битирмеге

истеймиз: «Арап тилини севинъиз, чюнки мен арабым, Къур`ан арап тилинде эндирильген ве Дженнет сакинлери арап тилинде лаф этеджеклер.»

Рассылка новостейПосетители

Сейчас на сайте находятся:
 10 гостей